Jak napraw­dę lata­ją komety?

Jak napraw­dę lata­ją komety?

  Na stro­nie tytu­ło­wej dzie­ła Hewe­liu­sza widać uczo­nych dys­ku­tu­ją­cych o tra­sie ruchu komet.     Ary­sto­te­les poka­zu­je kome­ty zawie­szo­ne w atmos­fe­rze Ziemi. Kepler trzy­ma rysu­nek z pro­sto­li­nio­wym...
Odle­głość: Zie­mia — Księżyc

Odle­głość: Zie­mia — Księżyc

  Obser­wu­jąc wschód Księ­ży­ca mamy wra­że­nie, że jest on ogrom­ny. Im wyżej wzno­si się na nie­bo, tym sta­je się dla obser­wa­to­ra mniej­szy, czy tak jest w rze­czy­wi­sto­ści? Wscho­dzą­cy Księ­życ, zwłasz­cza...
Model ante­ny radioteleskopu

Model ante­ny radioteleskopu

  Papie­ro­wy model ante­ny radio­te­le­sko­pu obser­wa­to­rium ALMA Jeśli chcesz się dowie­dzieć wię­cej o radio­astro­no­mii zapra­szam do naszej PROPOZYCJI 23. Wszyst­kich chęt­nych zapra­szam do samo­dziel­ne­go zbu­do­wa­nia modelu....
Skle­ja­my mode­le — część 1

Skle­ja­my mode­le — część 1

  Zada­nie jest banal­nie proste. Wydru­ko­wać obraz­ki na kart­kach A4. Zagiąć “skrzy­deł­ka”. Skleić. Cie­szyć oko 🙂 Poszu­kać infor­ma­cji o obiek­tach, któ­re repre­zen­tu­ją modele.   Ziemia  Wenus  Słońce ...