Pla­ne­ta­rium w sypialni

Pla­ne­ta­rium w sypialni

  Nie znam oso­by, któ­ra nie lubi­ła­by oglą­dać noc­ne­go, roz­gwież­dżo­ne­go nie­ba. Nie­ste­ty, taki widok nie zawsze jest dla nas dostęp­ny. Chmu­ry, deszcz i gęste mgły unie­moż­li­wia­ją wpa­try­wa­nie się w fir­ma­ment. Nawet,...
Dro­ga Księżyca

Dro­ga Księżyca

Powszech­nie mówi się, nie bez racji, że Księ­życ obie­ga Zie­mię. Zda­nie to jest jed­nak pew­nym uprosz­cze­niem rze­czy­wi­sto­ści, gdyż Zie­mia jest w nim trak­to­wa­na, jako obiekt nieruchomy. W Inter­ne­cie moż­na zna­leźć takie oto...
Kamien­ne asteryzmy

Kamien­ne asteryzmy

  Wpa­tru­jąc się w roz­gwież­dżo­ne nie­bo, moż­na łatwo zna­leźć bar­dzo jasne gwiaz­dy wśród sła­biej świe­cą­cych. Nasza wyobraź­nia od razu pod­su­wa nam pew­ne kształ­ty, któ­re powsta­ją z nich. Linie, trój­ką­ty, kwa­dra­ty, czy nawet...
Galak­ty­ka spi­ral­na, czy­li zno­wu poma­lu­je­my chodnik!

Galak­ty­ka spi­ral­na, czy­li zno­wu poma­lu­je­my chodnik!

  Pięk­ne obra­zy galak­tyk spi­ral­nych zachwy­ca­ją nas swo­ją regu­lar­ną for­mą i kolorami. Dziś spró­bu­je­my odtwo­rzyć obraz galak­ty­ki spiralnej.     Na zdję­ciu galak­ty­ki spi­ral­nej M101 widać pod­sta­wo­we ele­men­ty jej budo­wy:...
Wnę­trze Zie­mi bez tajemnic

Wnę­trze Zie­mi bez tajemnic

  Jede­na­ście lat temu powsta­ła baj­ka, w któ­rej moż­na było usły­szeć, że cebu­la ma war­stwy i 0gry mają war­stwy. Tą wypo­wiedz moż­na roz­sze­rzyć. Więk­szość dużych ciał nie­bie­skich ma war­stwy. Poczy­na­jąc...
Budu­je­my zegar słoneczny

Budu­je­my zegar słoneczny

  Tym razem zamiast noc­ne­go zega­ra cza­su gwiaz­do­we­go (pro­po­zy­cja 45) zbu­du­je­my dzien­ny zegar sło­necz­ny. Pogo­da nie­ste­ty nadal konieczna! Zegar sło­necz­ny, to jeden z naj­prost­szych przy­rzą­dów astro­no­micz­nych, i choć...