Pro­po­zy­cje w kate­go­rii GRY I ZABAWY

Sztucz­ny Śnieg

Sztucz­ny Śnieg

Czy moż­na ule­pić bał­wa­na w środ­ku lata? Moż­na! Jed­nak, z racji bra­ku natu­ral­ne­go śnie­gu, trze­ba wyko­rzy­stać sztucz­ny bia­ły puch. Cho­ciaż róż­ni się tro­chę od praw­dzi­we­go, to…

Wie­cie, jak wyglą­da Księżyc?

Wie­cie, jak wyglą­da Księżyc?

  Widzie­li­ście jego tar­czę wie­le razy, ale czy pamię­ta­cie cha­rak­te­ry­stycz­ny układ ciem­niej­szych i jaśniej­szych miejsc? Dobrym spo­so­bem na przy­po­mnie­nie sobie topografii…

Puz­zle

Puz­zle

  Ukła­dan­ka­mi w for­mie puz­zli moż­na uczyć się w trak­cie zaba­wy. Przy­go­to­wa­li­śmy serię takich ukła­da­nek z foto­gra­fia­mi powierzch­ni Zie­mi, pocho­dzą­cy­mi z pokładu…

Dzień Ojca

Dzień Ojca

  Zbli­ża się 23 czerw­ca, a więc Dzień Ojca. Przy­go­tuj dla Taty wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ny upo­mi­nek😊. Pro­po­nu­ję bre­lo­czek do klu­czy. Do dzie­ła!!! Przy­go­tuj: Sznu­rek, mulinę,…

Teatr cie­ni

Teatr cie­ni

  Zapra­szam do teatru cie­ni. Pro­po­nu­ję zaba­wę dla kil­ku osób. Potrzeb­ne będą: lam­pa, bia­łe płót­no (np. prze­ście­ra­dło) oraz jakaś kon­struk­cja, któ­ra pozwo­li umo­co­wać napięte…

Zabaw­ko­we gwiazdozbiory

Zabaw­ko­we gwiazdozbiory

  Na całym nie­bie wyróż­nia­my 88 gwiaz­do­zbio­rów. Wie­lu z nas chcia­ło by się nauczyć roz­po­zna­wać je na noc­nym nie­bie oraz zapa­mię­tać ich wza­jem­ne poło­że­nia. Jest na to dobry…

Milio­ne­rzy

Milio­ne­rzy

  Na pew­no zna­cie tele­tur­niej Milio­ne­rzy, moi ucznio­wie go uwiel­bia­ją. Spe­cjal­nie dal Was Milio­ne­rzy z dzie­dzi­ny astro­no­mii… Zapra­szam do zaba­wy😊!!!   Gra Milionerzy…

Gwiezd­na zagadka

Gwiezd­na zagadka

  Na wio­sen­nym nie­bie łatwo roz­po­znać gwiaz­do­zbiór Lwa czy Pan­ny. Jed­nak przez chwi­lę zapo­mnij­my o zna­nych nam kształ­tach sym­bo­li­zu­ją­cych poło­że­nie gwiaz­do­zbio­rów. Wszystko…

Logo­gry­fy [5]

Logo­gry­fy [5]

  Logo­gryf. Według Słow­ni­ka Języ­ka Pol­skie­go PWN to rodzaj zagad­ki, któ­ra pole­ga na odgad­nię­ciu zaszy­fro­wa­nych wyra­zów. Kolej­ne logo­gry­fy.   Logo­gryf 9 Logo­gryf 9 —…

Kome­tą przez Układ Słoneczny

Kome­tą przez Układ Słoneczny

Już nie może­my się docze­kać na kome­tę, któ­rą będzie moż­na obser­wo­wać nie­uzbro­jo­nym okiem. Obec­nie obser­wo­wa­na jest kome­ta SWAN, któ­ra jest na razie widocz­na na południowych…

Pol­ski nie musi być nudny

Pol­ski nie musi być nudny

  Kocha­ni! Pol­ski nie musi być nud­ny! Dziś zwra­cam się do Uczniów klas 1–3. Czy są wśród Was miło­śni­cy nasze­go ojczy­ste­go języ­ka i wszyst­kie­go co z nim zwią­za­ne? Jeśli tak,…

Logo­gry­fy [4]

Logo­gry­fy [4]

  Logo­gryf. Według Słow­ni­ka Języ­ka Pol­skie­go PWN to rodzaj zagad­ki, któ­ra pole­ga na odgad­nię­ciu zaszy­fro­wa­nych wyra­zów. Następ­ne logo­gry­fy. 🙂   Logo­gryf 7 Logo­gryf 7 —…

Nazwy obiek­tów astronomicznych

Nazwy obiek­tów astronomicznych

  Zada­nie dla począt­ku­ją­cych Astro­no­mo­wie w prze­szło­ści czę­sto nada­wa­li odkry­wa­nym obiek­tom nazwy z języ­ka potocz­ne­go, koja­rząc kształ­ty tego co widzą ze zna­ny­mi rzeczami.…

Logo­gry­fy [3]

Logo­gry­fy [3]

  Logo­gryf. Według Słow­ni­ka Języ­ka Pol­skie­go PWN to rodzaj zagad­ki, któ­ra pole­ga na odgad­nię­ciu zaszy­fro­wa­nych wyra­zów. Następ­ne dwa logo­gry­fy.   Logo­gryf 5 Logo­gryf 5…

Zręcz­ny kosmita

Zręcz­ny kosmita

  Sko­ro nadal nie może­my wycho­dzić z domu na spa­ce­ry to może zaba­wi­my się w zręcz­ne­go kosmi­tę? Defi­ni­cja kosmi­ty jest pro­sta: to ktoś, kto miesz­ka w kosmo­sie. Więc co trzeba…

Kosmicz­ne dopasowanie

Kosmicz­ne dopasowanie

  Kosmicz­ne dopa­so­wa­nie — gra dla całej rodzi­ny Licz­ba gra­czy: 2–5 Wiek gra­czy: od 6 lat Kosmicz­ne dopa­so­wa­nie to gra, w któ­rej nale­ży wyka­zać się spo­strze­gaw­czo­ścią. Rządzą…

Memo­ry astronomiczne

Memo­ry astronomiczne

  Świę­ta Wiel­ka­noc­ne to wspa­nia­ła oka­zja do spę­dze­nia cza­su z rodzi­ną, dla­te­go świet­nym pomy­słem są gry, w któ­rych może­cie grać razem z rodzi­ca­mi i rodzeń­stwem. Zabawa…

Logo­gry­fy [2]

Logo­gry­fy [2]

  Logo­gryf. Według Słow­ni­ka Języ­ka Pol­skie­go PWN to rodzaj zagad­ki, któ­ra pole­ga na odgad­nię­ciu zaszy­fro­wa­nych wyra­zów. Kolej­ne dwa logo­gry­fy.   Logo­gryf 3 Logo­gryf 3 -…

Logo­gry­fy [1]

Logo­gry­fy [1]

  Logo­gryf. Według Słow­ni­ka Języ­ka Pol­skie­go PWN to rodzaj zagad­ki, któ­ra pole­ga na odgad­nię­ciu zaszy­fro­wa­nych wyra­zów. No to mamy dla Was dwa takie logo­gry­fy. Na razie dwa…

Dopa­suj obiekty

Dopa­suj obiekty

  Przy­po­rząd­kuj nume­ry obiek­tów astro­no­micz­nych z tabe­li poni­żej do ich foto­gra­fii w arku­szu ZADANIE. Sprawdź swo­je odpo­wie­dzi. Nie oszu­kuj 🙂 Naj­pierw spró­buj! Tu znajduje…

Naj­now­sze komentarze